امروز : جمعه ، ۲ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بررسی تاثیر قارچ کش سلست

بررسی تاثیر قارچکش سلست ( فلودیوکسونیل )

بر روی قارچ عامل پوسیدگی طوقه برنج

تهیه و تنظیم :

                   لیلا حسنی « مهندس کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات »

                                                                                             و « کارشناس مدیریت حفظ نباتات مازندران »

 

هدف :

مطالعه و یافتن مناسب ترین دز سم جهت ضدعفونی بذر برنج

چکیده :

          دراین آزمایش سم سلست ( فلودیوکسونیل ) بافرمولاسیون  5/2 % Fs با مقدار مصرف 100 ، 200 ، 300 میلی لیتر در 100 کیلو بذر علیه بیماری پوسیدگی طوقه برنج در شرایط کاربردی در روستای کلمر شهرستان ساری مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج ارزیابی نشان می دهد که دزهای متفاوت سم سلست توانسته است به نحو مطلوبی بدون اثر سوء بر روی جوانه زنی بذر و بدون گیاهسوزی بیماری را کنترل نماید . در صورتی که در تیمار شاهد علائم بیماری در مراحل مختلف رشدی گیاه ( جوانه زنی ، خزانه و زمین اصلی ) مشاهده شده است .

مقدمه :

بیماری پوسیدگی طوقه برنج که در اصطلاح انگلیسی Bakanae disease = foot rot گفته می شود ، از بیماریهای مهم بذر زاد می باشد که در تمام مناطق برنجکاری دنیا شیوع دارد . و به نامهای مختلف چون ژیگانتیسم و باکانه مشهور است ( دراصطلاح محلی مازندران به آن بی عقل بینج و یا دلک گفته می شود ) . توان خسارت زائی آن از 15 تا 40% گزارش شده است . این بیماری علاوه بر زمین اصلی در خزانه هم خسارت زا است . در خزانه بصورت طویل ، باریک و کلروزه شدن بوته ، پوسیدگی طوقه و مرگ گیاهچه بروز می کند . در زمین اصلی نیز منجر به رشد غیر عادی بوته ، باریک و زرد شدن ، پوسیدگی در محل طوقه و پیدایش ریشه های نابجا در بند بالای طوقه می شود که از علائم بارز بیماری است .

بیماری پوسیدگی طوقه برنج :

بیماری پوسیدگی طوقه برنج بعد از بلاست از مهمترین بیماریهای شایع شالیزارهای شمال کشور بوده که به اکثر ارقام مورد کشت حمله نموده و ایجاد خسارت می نماید . توان خسارت زائی آن از 15% الی 40% گزارش شده است و تقریبا همه ارقام کیفی نسبت به این بیماری حساسند و ارقام پرمحصول بجز خزر نسبت به آن متحملند . این بیماری علاوه بر زمین اصلی در خزانه نیز شیوع می یابد و باعث مرگ      بوته های برنج می گردد .

علائم بیماری :

علائم بیماری در خزانه و مزرعه متفاوت است به اینصورت که در خزانه برخی از نشاها طویل ، باریک و زرد شده و معمولا" قبل از نشاکاری از بین می روند . برخی بوته های آلوده دچار توقف رشد شده و به رنگ سبز روشن یا زردی گرائیده و البته کوتولگی در این بیماری شایع نیست و کمتر مشاهده می شود .

        نشاءهای آلوده ای که در خزانه زنده می مانند پس از نشاء کاری و تا مرحله پنجه زنی بطور بارزی بلندتر از سایر بوته ها می باشند . چنانچه بدون اینکه وارد مزرعه شویم این بوته ها از دور نمایان هستند . این بوته ها در محل طوقه دچار پوسیدگی شده ، تولیدریشه های نابجا در بند بالای طوقه و نزدیک سطح آب می نمایند . در برش طولی ساقه ، مغز ساقه در محل بندها بافت نرم و اسفنجی و به رنگ قهوه ای دارد ، روی این بافت ها میسلیوم قارچ عامل بیماری به رنگ سفید متمایل به صورتی دیده می شود ، این بوته ها زودتر به خوشه رفته و خوشه های ضعیف با دانه های کوچک و عقیم تولید می کنند . از دیگر علائم بارز بیماری که بسیار به تشخیص کمک می کند افزایش زاویه بین برگ پرچم و ساقه گیاه می باشد .

عامل بیماری :

عامل بیماری پوسیدگی طوقه قارچی است با نام علمی :

Fusarium    moniliform

Fusarium    proliferatum

که فرم جنسی آن یک نوع آسکومیست بنام Gibberella  fujikuroi است . این بیماری بذرزاد ( seed borne ) بوده و درون کاه و کلش و خاک نیز می تواند بصورت اسکلروتیوم به مدت 3 2 سال زنده بماند ، قارچ عامل بیماری  در حرارت 30 27 درجه سانتی گراد رشد می کند و درمزارعی که با آبهای سرد زیر زمینی یا رودخانه هایی که آب سرد دارند آبیاری می شوند آلودگی بیشتری ایجاد می نماید . آلودگی اولیه توسط میسلیومها و اسپورهای موجود در بذر یا بقایای گیاهی ایجاد می گردد و باعث قدکشیدگی ، باریک و طویل شدن بوته می گردد ، مرگ بوته ها در خزانه بصورت پراکنده می باشد بذوری که آلودگی جنینی دارند در خزانه از بین     می روند و آلودگی سطحی بذر منجر به دوام بوته تا زمین اصلی می شود .

روشهای کنترل بیماری :

* الف : روشهای زراعی

1- تناوب کشت با ارقام مقاوم و یا متحمل ؛ رقم محلی بینام و اکثر ارقام پرمحصول بجز خزر

     2- وجین بوته های آلوده در خزانه و زمین اصلی

    3- جلوگیری از ورود آب مزارع آلوده

    4- جلوگیری از ماندابی مزرعه و خزانه

    5- ارتفاع آب در زمان پنجه دهی حتی الامکان پایین و در حد 3 2 سانتی متر نگهداشته شود .

   6- انهدام بقایای گیاهی آلوده

ب : روشهای شیمیائی

1- ضدعفونی بذور برنج قبل از جوانه زنی با سموم  ذیل :

تریفمین « فلومیزول » 5/2 در هزار     ؛       سلست « فلودیوکسونیل » 3 2 در هزار

کاربوکسین تیرام   2 در هزار    ؛        تیوفانات متیل   3 در هزار

( ابتدا 24 ساعت در آب « شیرین » و سپس 24 ساعت در محلول سم قرار گیرد ) .

2- به منظور کاهش آلودگی در خزانه و مزرعه می توان از سم بنلیت یا رورال تی اس در یک الی دو نوبت به میزان Kg/h 5/1 محلول پاشی نمود . در زمان محلولپاشی و به مدت چند روز مزرعه بدون آب نگهداشته شود .

مراحل اجرائی طرح  :

** ابزار و لوازم مورد نیاز  :

-       بذر برنج : Kg 2

-       سم مورد آزمایش : سلست

-       ظروف جهت خیساندن و ضدعفونی بذر : 4 عدد 1 لیتری

-       نمک : Kg 1

-       جعبه نشاء : 12 عدد

-       خاک مناسب بستر ( جعبه نشاء ) : نصف گونی

-       نایلون جهت پوشاندن خزانه : m 10

**  شمایی از مراحل اجرائی طرح :

انتخاب بذر × سبک و سنگین کردن بذر با محلول نمک  ×  خیساندن بذر به مدت 24 ساعت در آب شیرین  ×  ضدعفونی بذر با محلول سم به مدت 24 ساعت  ×  نگهداری بذر در گرمخانه به مدت چند روز جهت جوانه زنی اولیه   ×  تهیه جعبه نشاء  ×  تهیه خاک مناسب بستر کشت ( جعبه نشاء )  ×  بذر پاشی  ×  انتقال جعبه ها به گرمخانه ×  رشد جوانه ها و تولید گیاهچه    ×پرورش نشاء تا مرحله پنجه زنی .

هدف اجرای طرح :

بررسی تاثیر سم سلست بر روی پوسیدگی طوقه برنج و یافتن مناسب ترین دز سم جهت ضدعفونی بذر برنج

شرح عملیات اجرای طرح :

انتخاب بذر : Kg 2 بذر محلی طارم ( رقم حساس به بیماری )و مرسوم منطقه تهیه شد . در آزمایشگاه از نظر آلودگی بررسی و نتیجه مثبت ( با مشاهده کنیدیهای قارچ عامل بیماری ) ارزیابی شد .

سبک و سنگین کردن بذر برنج : Kg 1 نمک و 5 لیتر آب تهیه و Kg 2 بذر در آن قرار گرفت ( روش تهیه محلول آب و نمک برای انتخاب بذر مرغوب با استفاده از قانون وزن مخصوص اجسام انجام می گیرد ، چگالی 13/1 برای طارم مناسب است ) . در این وضعیت بذور پوک ، شکسته و نیمه پر به سطح آب آمده و جداسازی شدند سپس شستشوی بذور پر و سنگین ته ظرف با آب شیرین انجام گردید و باقی نمک از روی بذور زدوده شد .

خیساندن بذوردرآب شیرین : خیساندن بذوردرآب شیرین به مدت 24 ساعت انجام شد . طی این مدت قارچ عامل بیماری تحریک و بذور نیز جهت جوانه زنی آماده می شوند .

ضدعفونی : ضدعفونی بذور با دزهای متفاوت سم cc 1 ، cc 2 و cc 3 برای هر کیلو بذر       ( 100 میلی لیتر ، 200 میلی لیتر ، 300 میلی لیتر برای 100 کیلو بذر )  انجام تا تاثیر دزهای متفاوت سم بر روی قارچ عامل بیماری مطالعه و بررسی شود . بنابراین 3 تیمار و یک شاهد در نظر گرفته شد و Kg 5/0 بذر به هر تیمار اختصاص داده شد . سپس هر تیمار به مدت 24 ساعت جداگانه در محلول قارچکش قرار گرفت و شاهد 24 ساعت دیگر در آب شیرین قرار داده شد .

 تهیه خاک بستر کشت : خاک مناسب بسترکشت خاکی با هوموس ومواد آلی کافی درنظر گرفته شد .

تهیه جعبه نشاء :  3  جعبه برای هر تیمار و در مجموع 12عدد جعبه نشاءCm 60  ×  30  تهیه و g 170 160 بذر جوانه زده برای هر کدام در نظر گرفته شد .

جعبه زدن : پس از غربال خاک در بستر کشت ( جعبه ) به عمقCm  2 و پاشش g 170 160 بذر در هر جعبه یک لایه نازک خاک هم روی بذور غربال شد تا بذور کاملا استقرار یابند و سپس آبیاری انجام شد .

 


cc       3                          cc2                         cc 1                       شاهد

 

cc       3                          cc2                         cc 1                       شاهد

 

cc       3                          cc2                         cc 1                       شاهد

 

انتقال به گرمخانه : جعبه ها سپس به گرمخانه منتقل تا رشد جوانه ها در محیط مناسب ادامه یابد .

انتقال به خزانه نایلونی : پس از اینکه گیاهچه به ارتفاع حدود Cm 10 رسید جعبه ها به خزانه نایلونی منتقل تا مرحله تکمیل رشد گیاهچه انجام شود . طی این مرحله با نمونه برداریهای انجام شده تعداد کل بوته های هر جعبه 2100 بوته و تعداد بوته های موجود در هر تیمار 6300 بوته تخمین زده شد . در این مرحله بوته میری ، طویل ، باریک شدن بوته ها ، پوسیدگی طوقه ، زردی و کلروز بوته مخصوصا" در تیمار شاهد به وضوح دیده می شود . لذا به فاصله هر دو الی سه روز بوته های آلوده به بیماری در هر تیمار شمارش و در جدول مربوطه ثبت شده اند . 

      مرحله نشاء : پس از اینکه بوته های برنج به مرحله 5/3 3 برگی و ارتفاعCm  17 15 رسیدند ، ابتدا نقشه دقیق طرح آماده و طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار پیاده شد ، و سپس نشاء کاری در زمین اصلی انجام شد . در ادامه آزمایش با نمونه برداریهای مکرر در زمین اصلی درصد بوته های آلوده در هر تیمار ( دزهای cc 1 ، cc 2 و cc 3 و تیمار شاهد ) شمارش و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت .

 

 


cc1                             cc 2                                           cc3                           شاهد

 

 


cc 2                                 cc3                                       شاهد                                 cc1

 

 


cc3                             شاهد cc                                   1                                cc 2

 

نتیجه آزمایش :

 

بوته های آلوده در کادر Cm  5 × 5

T

کادر  1

کادر 2

کادر 3

کل

شاهد

11

9

13

33

cc 1

10

5

4

19

cc 2

5

3

5

13

cc 3

4

4

6

14

 

جدول مقایسه میانگین

جمع کل

3

2

1

000/30

000/21

000/28

500/7

250/5

000/7

*

*

*

1

2

3

000/33

000/19

000/13

000/14

000/11

333/6

333/4

667/4

1

2

3

4

*

*

*

*

 

 

 

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

 

4672/1

583/5

167/11

2

تکرار

*  *

4380/7

306/28

917/84

3

تیمار

 

 

806/3

833/22

6

خطا

 

 

 

917/118

11

جمع کل

 

 

نتایج بدست آمده :

گروه

میانگین

تیمار

A

000/11

شاهد

B

333/6

cc 1

B

333/4

cc 2

B

667/4

cc 3

 

نتایج به ترتیب میزان آلودگی :

گروه

میانگین

تیمار

A

000/11

شاهد

B

333/6

cc 1

B

667/4

cc 3

B

333/4

cc 2

 

* توضیح نتیجه :

          داده های منتج از آزمایش ( درصد بوته های آلوده یا تعداد بوته های آلوده ) پس از تجزیه آماری بین تیمارها و شاهد اختلاف معنی دار نشان داده است . گروه بندی داده ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که تیمار شاهد با بیشترین آلودگی در گروه A و تیمارهای قارچکش در گروه B قرار گرفتند . از بین تیمارهای مورد استفاده تیمار ( دز) cc 2  بیشترین تاثیر را در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج نشان داده است .  بنابراین دز cc 2  جهت ضدعفونی بذر برنج توصیه می گردد .

بوته آلوده

 

مقایسه بوته آلوده با سالم

Skip Navigation Links
تقویم نمایشگاهای کشاورزیExpand تقویم نمایشگاهای کشاورزی
تقدیر نامه ها
گزارشات Expand گزارشات
مقالات شماExpand مقالات شما
همکاران
سایت های مرتبط
سفرهای برگزارشده
جهت انجام امور مربوط به ویزا به سایت زیر مراجعه فرمائید
                                
CopyRight © 2010 ebtekarco.com, All Rights Reserved          طراحی توسط شرکت گسترش تجارت الکترونیک هایبرد