امروز : جمعه ، ۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
فرمونها و نحوه مصرف

 

 

 

 

فرمونها و نحوه مصرف آنها

 

تهیه و تنظیم :

                   لیلا حسنی « مهندس کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات »

                                                                                             و « کارشناس مدیریت حفظ نباتات مازندران »

 

 

 

 

* کیولور – بائو BAO - Qlure

 فرمون جنسی جهت ردیابی آفت مگس زیتون بکار می رود .

مگس زیتون با نام عمومی olive  Friut  Fly   و نام علمی Bacterocera   olea  می باشد . 

طریقه بسته بندی فرمون فوق به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده است و طول عمر آن 4 – 6 هفته می باشد .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله مک فیل بهترین انتخاب است .  به مشخصات تله مک فیل در بخش ضمیمه مراجعه فرمایید .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متر از سطح زمین است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

3mg 1,7 dioxaspiro ( 5.5 ) undecane

مواد فیلر

UV Filter , Antioxidant

مواد همراه

Special Grade LDPE

 

*اکس لور – سی ای سی Xlure – CEC

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای است .

مگس میوه مدیترانه ای با نام عمومی Mediterranean fruit fly و نام علمی Ceratitis  capitata می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله مک فیل بهترین انتخاب است .  به مشخصات تله مک فیل در بخش ضمیمه مراجعه فرمایید .

محل نصب تله در سایه درخت ( شمالی ) در ارتفاع 1,5 متری درخت است . از مسدود شدن      حفره های تله بوسیله برگ و شاخه درختان اجتناب شود . در هر هکتار یک تله و در هر مزرعه حداقل 2 تله نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

2 gram Trimedlure

مواد فیلر

UV Filter , Antioxidant

مواد همراه

Cellulose / Cellulose  acetate

 

*کیولور – سی اچ اس Qlure – CHC

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت کرم ساقه خوار برنج است .

کرم ساقه خوار برنج با نام عمومی Asiatic rice borer و نام علمی Chilo  supperessalis          می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله دلتا بهترین انتخاب است .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متری است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام     می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

 

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

4.92 mg Z – 11 – Hexadecenal

0.5mg Z-9-Hexadecenal              0.6mgZ-13-Octadecenal

مواد فیلر

-----------

مواد همراه

-----------

 

*کیولور – ایی آ بی Qlure – EAB

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت کرم خاردار پنبه است .

کرم خاردار پنبه با نام عمومی Spiny  Bollworm و نام علمی Earias  insulana می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله دلتا بهترین انتخاب است .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متری است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام     می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

1mg E,E-10,12-Hexadecadienal

مواد فیلر

UVFilter,Antioxidant

مواد همراه

Compounded natural rubber

 

*کیولور – اچ ایی آ Qlure – HEA

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت کرم قوزه پنبه است .

کرم قوزه پنبه با نام عمومی Cotton Bollworm و نام علمی Heliothis  armigera  می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله دلتا بهترین انتخاب است .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متری است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام     می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

1mg Z-11-Hexadecenal

0.1mgZ-9-Hexadecenal

مواد فیلر

UVFilter,Antioxidant

مواد همراه

Compounded natural rubber

 

*کیولور – اس ایی سی  Qlure – SEC 

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت کرم ساقه خوار سزامیا است .

کرم ساقه خوار ذرت ( سزامیا ) با نام عمومی Durra  stem  borer و نام علمی Sesamia  cretica  می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله دلتا بهترین انتخاب است .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متری است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام     می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

0.25mgZ-9-Tetradecenyl acetate

0.75mgZ-9-Tetradecen-1-o1

مواد فیلر

UVFilter,Antioxidant

مواد همراه

Compounded natural rubber

 

*کیولور – اس ایی ان  Qlure – SEN 

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت کرم ساقه خوار ذرت است .

کرم ساقه خوار ذرت ( سزامیا ) با نام عمومی Corn  stalk  borer و نام علمی                    Sesamia  nonagrioides  می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله دلتا بهترین انتخاب است .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متری است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام     می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

 

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

0.68mgZ-11-Hexadecenyl acetate     0.08mgZ-11-Hexadecen – 1-o1

0.08mgZ-11-Hexadecenal             0.16mg Dodecyl acetate

مواد فیلر

UVFilter,Antioxidant

مواد همراه

Compounded natural rubber

 

*کیولور – آ ، ج ، اس  Qlure – AGS 

فرمون جنسی جهت ردیابی آفت کرم طوقه بر  است .

کرم طوقه بر  با نام عمومی Turnip  Moth و نام علمی Agrotis  segetum  می باشد .

طریقه بسته بندی این فرمون به صورت کیسه های آلومینیومی وکیوم شده و طول عمر آن 6 – 4 هفته است .

نحوه مصرف به این صورت است که کیسه حاوی فرمون را پاره نموده و در همان لحظه در مرکز تله قرار دهید . کیسه خالی را از محل نصب فرمون دور نموده و در ظرف در بسته دور انداخته شود . و از تماس دائم با دست خودداری گردد .

زمان مصرف فرمون قبل از پیدایش اولین نسل آفت تا آخر فصل می باشد .

نوع تله : تله دلتا بهترین انتخاب است .

محل نصب تله در نزدیکی بالاترین نقطه گیاه با استفاده از تیرکهای نگه دارنده تقریبا 1 متری است . در هر هکتار یک تله و در مزرعه حداقل 2 تله باید نصب گردد . ردیابی به صورت هفتگی انجام     می گیرد و در زمانهای طغیان آفت ، زمان ردیابی کاهش می یابد . زمان استفاده از سموم به تنهایی بر اساس آمار ردیابی نمی باشد بلکه شرایط اقلیمی و بیولوژیک نیز در نظر گرفته می شود . زمان تعویض فرمون هر 6 – 4 هفته است و فرمون کهنه دور از محل در ظرف در بسته و دور انداخته شود .

فرمولاسیون فرمون  :

مواد موثر

0.33mgZ-5-Decenyl  acetate  0.33mgZ-7-Dodecenyl  acetate

0.33mgZ-9-Tetradecenyl  acetate

مواد فیلر

UVFilter,Antioxidant

مواد همراه

Compounded natural rubber

 

 

 

 

 

 

ضمیمه :

سیستم CERA TRAP روش جدید و مبتکرانه ای جهت کنترل موثر مگس میوه مدیترانه        Med Fruit Fly می باشد . که در فرمولاسیون آن هیچ سم حشره کشی وجود ندارد و 100% طبیعی و بیولوژیک می باشد . و نوعی مایع جلب کننده خوراکی است .

CERA TRAP دارای ترکیبات فرار آمین ها و اسیدهای ارگانیک می باشد که اثر تصاعدی در جلب بویژه مگسهای بالغ ماده دارد .

 

تله مک فیل :

 

روش استفاده و پر کردن تله مک فیل :

تله را می توان با استفاده از سمپاش های مخصوص MATABI پر نمود . توصیه می شود جهت تسهیل در کار ، تله ها را ابتدا آویزان و سپس پر نمائید .  

 

 

 

 

 

 

Skip Navigation Links
تقویم نمایشگاهای کشاورزیExpand تقویم نمایشگاهای کشاورزی
تقدیر نامه ها
گزارشات Expand گزارشات
مقالات شماExpand مقالات شما
همکاران
سایت های مرتبط
سفرهای برگزارشده
جهت انجام امور مربوط به ویزا به سایت زیر مراجعه فرمائید
                                
CopyRight © 2010 ebtekarco.com, All Rights Reserved          طراحی توسط شرکت گسترش تجارت الکترونیک هایبرد